Regulamin

Regulamin korzystania z Polskiego Forum użytkowników DSpace

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego forum użytkowników oprogramowania DSpace („Forum”).
  2. Forum prowadzone jest przez Centrum Otwartej Nauki ICM UW, z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa („ICM”) za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem dspace.ceon.pl.
  3. Korzystanie z Forum oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zasady korzystania z Forum
  1. Za pośrednictwem Forum możliwe jest:
   1. komunikowanie się z innymi użytkownikami oprogramowania Dspace;
   2. wymiana doświadczeń dotyczących używania oprogramowania DSpace.
  2. Korzystanie z Forum jest nieodpłatne.
  3. Przeglądanie Forum jest możliwe bez rejestracji. W celu skorzystania z możliwości umieszczania na Forum tematów oraz odpowiadania na nie wymagana jest rejestracja. Rejestracja nie wymaga podawania danych osobowych. Poza rejestracją, użytkownik nie jest zobowiązany do ujawniania danych umożliwiających jego identyfikację.
  4. W celu skorzystania z Forum konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
   1. zainstalowana przeglądarka WWW.
  5. Tematy umieszczane na Forum oraz odpowiedzi na nie są publicznie dostępne.
  6. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności umieszczanie na Forum tematów oraz odpowiedzi na tematy:
   1. do których rozpowszechniania użytkownik nie ma stosownych uprawnień (np. autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na osobę trzecią);
   2. których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich w inny sposób, a w tym ich dobra osobiste;
   3. których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi przepisami prawa.
  7. Zakazane jest dostarczanie treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności niezwiązanych z tematyką Forum.
 3. Reklamacje, zapytania i uwagi
  1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy je zgłosić listem poleconym na adres: Centrum Otwartej Nauki ICM UW, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.
  2. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz krótki opis problemu.
  3. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, o czym zgłaszający zostanie powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Dane osobowe i polityka prywatności
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Forum jest ICM.
  2. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia Forum.
  3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. W trakcie korzystania z Forum, gromadzone są następujące dane użytkowników:
   1. imię
   2. nazwisko
   3. nazwa użytkownika
   4. hasło
   5. adres e-mail.
  5. Forum wykorzystuje plik cookie w celu poprawnej obsługi sesji użytkownika.
  6. Dane gromadzone w Forum mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadkach określonych przez prawo.
 5. Odpowiedzialność
  1. ICM dokłada starań, aby korzystanie z Forum było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania.
  2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zawartości Forum lub związanej z nią działalności, ICM niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tej zawartości.
  3. ICM może odmówić przechowania i publicznego udostępniania zawartości, zablokować dostęp lub usunąć z Forum zawartość niezgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. ICM może odmówić rejestracji lub usunąć konto użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin i pomimo wezwania nie naprawi tego naruszenia w stosownym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni.